Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. R. Pulavarti, S.Lazarides, A.M..Nanu : “ Improving the trauma service in a large Orthopaedic Unit. A new Trauma protocol ”, προφορική ανακοίνωση στο EFFORT meeting, June 2005, Lisbon, Portugal
 2. V.D.Varghese, S.Lazarides, A.M..Nanu : “ Clinical outcome following surgical management of Tibial Plafond fractures ”, POSTER στο EFFORT meeting, June 2005, Lisbon, Portugal
 3. G. Akra, S. Lazarides, , A. Nanu: “ High energy tibial plafond fractures treated by Minimally Invasive Percutaneous Plating ”, POSTER στο EFFORT meeting, June 2005, Lisbon, Portugal
 4. M. Maru, SP. Lazarides, AM. Nanu, PJ Gill, G.DeKiewiet, AT. Cross: “Functional outcome following surgical management of unstable pelvic ring fractures”, POSTER στο EFFORT meeting, June 2005, Lisbon, Portugal.
 5. M. Maru, SP. Lazarides, AM. Nanu, PJ Gill, G.DeKiewiet, AT. Cross: “Functional outcome following surgical management of unstable pelvic ring fractures”, προφορική Ανακοίνωση στο Integrated Musculoskeletal Meeting, 25 – 27 May 2005, Belfast, Ireland.
 6. S. Lazarides, G.Zafiropoulos: “ Conservative management of Middle-Third Clavicular fractures. The relevance of shortening and clinical outcome ” παρουσιάστηκε ως ελεύθερη ανακοίνωση στο 11th Meeting of the Combined Orthopaedic Associations, 24 -29 Οκτωβρίου 2004, SYDNEY, Australia.
 7. S. Lazarides, G.Zafiropoulos: “ Conservative management of Middle-Third Clavicular fractures. The relevance of shortening and clinical outcome ” παρουσιάστηκε ως ελεύθερη ανακοίνωση στο British Orthopaedic Association annual meeting, 14 -17 September 2004, Manchester, UK.
 8. V.D.Varghese, S.Lazarides, A.M..Nanu, P.J.Gill, G.DeKiewiet, A.T.Cross: “ Functional outcome of surgically treated fractures of the acetabulum ”, παρουσιάστηκε στο British Trauma Society Meeting, 14 –15 Οκτωβρίου 2004, Leeds,UK.
 9. H.P.Cabreras, S.Lazarides, A.M..Nanu: “ Early results of Minimally Invasive Percutaneous Plate Osteosynthesis for fractures of the distal Tibia ”, παρουσιάστηκε στο British Trauma Society Meeting, 14 –15 Οκτωβρίου 2004, Leeds, UK.
 10. S. Lazarides, G.S.Roysam, G.DeKiewiet: “ Bone infection resembling neoplasia. Two unusual cases” POSTER στο British Orthopaedic Oncology Society Meeting 2004, Newcastle, 25 Ιουνίου 2004
 11. SP. Lazarides, D. Arvanitis, G. Antonakopoulos: “ Prognostic factors in EWING’S sarcoma of bone. The role of P53 and HSP70 ”, POSTER στο British Orthopaedic Oncology Society Meeting 2004, Newcastle, 25 Ιουνίου 2004.
 12. Battarcharya R, Lazarides S., Finn P., Campbell R., Rangan A: “ Measurement of Clavicular shortening following fracture ” POSTER στο “ The International Congress of Shoulder Surgeons ”, 2-5 May 2004, Washington D.C., USA.
 13. R.Battarcharya, S.Lazarides, A.Rangan,: “ Clavicular length measurement following trauma ”, ελεύθερη ανακοίνωση στο ετήσιο British Trauma Society Meeting, London, 1-3 Οκτωβρίου 2003.
 14. S.Lazarides,G.Zafiropoulos: “Fractures of the middle third of the clavicle. Operative treatment”, ελεύθερη ανακοίνωση στο British Elbow and Shoulder Society (BESS) Annual Meeting, Norwich, 12-13 Ιουνίου 2002
 15. S.Lazarides:: “Hallux Valgus. Review of the literature” ομιλία στις μετεκπαιδευτικές συναντήσεις του νοσοκομείου Prince Charles, 16 Ιανουαρίου 2002
 16. S.Lazarides:: “Perthes disease. Current concepts of management”, ομιλία στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα των Specialist Registrars, Cardiff 11 November 2001
 17. S.Lazarides, R.Ahmed: “ The use of Hyalgan injections in Osteoarthritis of the Knee ” Audit που παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο Prince Charles, 6 Ιουλίου 2001.
 18. S.Lazarides: “Fractures of the Clavicle in S.Wales. Epidemiology” Audit που παρουσιάστηκε στη συγκέντρωση των εκπαιδευομένων Ορθοπαιδικής, Cardiff 20 May 2001.
 19. S.Lazarides: “Osteoarthritis of the knee. Current Concepts of Management” ομιλία στη συγκέντρωση Ορθοπαιδικών / Γενικών Ιατρών, στο Νοσοκομείο Prince Charles, 14 April 2001.
Skip to content